VEDTÆGTER

Om NVAI

Love for Nordjyske Venner af Israel.

§l: Foreningens navn er Nordjyske Venner af Israel. Foreningen

er tilknyttet Dansk Israelsk Selskab.

§2: Foreningens formål er:

l: At udbrede kendskabet til og dermed fremme forståelsen

for Israel.

2: At virke for Israels ret til at leve i fred og sikkerhed.

3: At befordre samkvemmet mellem Danmark og Israel, navnlig

ved at udvikle og støtte kulturelle og menneskelige forbindelser

mellem de to lande.

§3: Enhver enkeltperson, der tilslutter sig foreningens formål,

og som ikke er medlem af andre organisationer, hvis formål

er i modstrid med foreningens formål, kan optages som medlem.

§4: Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter den 1. juni betales kun halvt

kontingent for indmeldelsesåret.

§5: Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen. Ethvert medlem,

der ikke har betalt kontingent 3 måneder efter påkrav, kan

betragtes som udmeldt. Et medlem, som har modarbejdet foreningens

interesser, kan ekskluderes, såfremt dette besluttes

af mindst 2/3 af bestyrelsen. Denne beslutning kan indankes

for førstkommende generalforsamling.

§6: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og

seks medlemmer. De er alle valgt for 2 år; dog således at

tre af de ordinære bestyrelsesmedlemmer efter tur er på valg

hvert år, første gang bestemt ved lodtrækning. Genvalg

kan finde sted. Derefter vælges to suppleanter for l år.

Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder med taleret, men

uden stemmeret.

§7: Formanden vælges af generalforsamlingen.

§8: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer

og sekretær. Bestyrelsen kan blandt de øvrige medlemmer nedsætte

udvalg med henblik på særlige opgaver. Dog skal udvalgsformanden

være fra bestyrelsen.

§9: Bestyrelsesmøder holdes efter indkaldelse ved formanden. Dog

skal der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom overfor formanden.

Alle beslutninger i bestyrelsen traffes med stemmeflerhed

blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

§10: Generalforsamlingen holdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest

14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlem har l stemme.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves en stemmeflerhed

på 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

§ll: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

l: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab

4: Fastsættelse af næste års kontingent

5: Valg af formand

6: Valg af tre medlemmer af bestyrelsen

7: Valg af to suppleanter til bestyrelse~

8: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9: Indkomne forslag

10: Eventuelt

Dog udgår pkt. 5 de år, hvor formanden ikke er på valg.

§12: Ekstraordinær generalforsamling holdes efter beslutning af

bestyrelsen eller på forlangende af mindst 15 medlemmer. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt

til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden senest 8

dage før generalforsamlingen.

§13: Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 31. december, og kontingent betales forud for det pågældende år.

§14: Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to, med

mindst 14 dages mellemrum afholdte, generalforsamlinger med

den i § 10 nævnte stemmemajoritet.

§15: I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens formue til fordel for Israel.

§16: Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Aalborg,

onsdag den 18. januar 1978, med revisioner af onsdag den 17. januar 1979, onsdag den 23. maj 1984, onsdag den 30. oktober 2013 og onsdag den 23. oktober 2016.

Hvor finder man Nordjyske Venner af Israel?

Man kan altid kontakte formanden:

Lars Bjørn Helm Nielsen
Kastanievej 17
9330 Dronninglund

Tlf.: 9884 3223                     
 

 

Hvad er Nordjyske Venner af Israel (NVAI)?

Det er en kulturel venskabsforening med hjemsted i Aalborg.

Hvem er Nordjyske Venner af Israel?

Det er en flok mennesker, der af meget forskellige grunde nærer venskab for Israel.

Nogle med rod i hjælpen til jøderne under besættelsen.

Nogle har været i kibbutz i Israel.

Andre har været der som turist eller pilgrim.

Nogle har interessen fra Bibelen.

Andre har interessen  fra Israels overlevelse trods de mange krige.

Og nogle er såmænd også medlem i protest mod behandlingen af Israel i medierne.

Hvad vil Nordjyske Venner af Israel?

Udbrede kendskabet til og dermed fremme forståelsen for Israel.

Virke for Israels ret til at leve i fred og sikkerhed.

Befordre samkvemmet mellem Danmark og Israel, navnlig ved at udvikle og støtte kulturelle menneskelige forbindelser mellem de to lande.

Hvordan gør Nordjyske Venner af Israel det?

Gennem møder med foredrag, film o.a., alle med offentlig adgang.

Hvor gør Nordjyske Venner af Israel det?

Det gør vi i sognesalen ved Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2 kl. 1900.

Hvornår holder Nordjyske Venner af Israel møde?

Det gør vi om onsdagen, en gang om måneden.
Se under møder i NVAI. Møderne begynder kl. 19.00.

Der serveres kaffe/te med brød for en beskeden betaling.

Hvad handler Nordjyske Venner af Israels møder om?

Naturligvis om Israel.

Aktuelle emner

Historiske emner, såvel det gamle som det nuværende Israel.

Kulturelle emner, arkæologi, hverdagsliv, rejsemål, israelsk litteratur

Og vi viser film, video eller lysbilleder fra Israel.

Hvad koster det at være medlem af Nordjyske Venner af Israel?

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen i maj.

Det er for øjeblikket 200 kr. pr. husstand pr. år, og 150 kr. for pensionister og uddannelsessøgende.

Hvilke andre aktiviteter har Nordjyske Venner af Israel?

Vi afholder nogle hyggelige sammenkomster:

I december en Hanukkaaften, opkaldt efter den jødiske lysfest, hvor vi hygger os, spiser æbleskiver og spiller pakkespil.

En Uafhængighedsfest omkring Israels Uafhængighedsdag, Jom Ha'atzhamut, som regel i maj, hvor vi spiser israelsk mad.

Hvorfor Nordjyske Venner af Israel?

Foreningen blev oprettet i januar 1976, bl.a. som modvægt mod den berygtede FN-­resolution, der ligestillede den jødiske frihedsbevægelse Zionismen med racisme, og den generelle antiisraelske holdning, der voksede sig stærk efter 1968.

Hvad ellers om Nordjyske Venner af Israel?

Vi samarbejder med andre venskabsforeninger og med kristne og jødiske foreninger i Fælleskomiteen for Israel, hvis formand er forhenværende lektor Jørgen Granum-Jensen.

Vi har fadderskab gennem WIZO, hvorved vi støtter et børnehjem i Israel.

Og vi planter træer i Israel for at hjælpe med at genskabe landet, så det igen kan "flyde med mælk og honning".