Hvor finder man Nordjyske Venner af Israel?

Man kan altid kontakte formanden:

Per Cæsar Torp
Søvej 11

9640 Farsø
Tlf.:
4013 2433

                    

 

 

 

         Hvad er Nordjyske Venner af Israel (NVAI)?

Det er en kulturel venskabsforening med hjemsted i Aalborg.

Hvem er Nordjyske Venner af Israel?

Det er en flok mennesker, der af meget forskellige grunde nærer venskab for Israel.

Nogle med rod i hjælpen til jøderne under besættelsen.

Nogle har været i kibbutz i Israel.

Andre har været der som turist eller pilgrim.

Nogle har interessen fra Bibelen.

Andre har interessen  fra Israels overlevelse trods de mange krige.

Og nogle er såmænd også medlem i protest mod behandlingen af Israel i medierne.

Hvad vil Nordjyske Venner af Israel?

Udbrede kendskabet til og dermed fremme forståelsen for Israel.

Virke for Israels ret til at leve i fred og sikkerhed.

Befordre samkvemmet mellem Danmark og Israel, navnlig ved at udvikle og støtte kulturelle menneskelige forbindelser mellem de to lande.

Hvordan gør Nordjyske Venner af Israel det?

Gennem møder med foredrag, film o.a., alle med offentlig adgang.

Hvor gør Nordjyske Venner af Israel det?

Det gør vi i Ansgar Kirke i krypten, Vesterbro 1a, 9000 Aalborg

Hvornår holder Nordjyske Venner af Israel møde?

Se under møder i NVAI. Møderne begynder kl. 19.00.

Der serveres kaffe/te med brød for en beskeden betaling.

Hvad handler Nordjyske Venner af Israels møder om?

Naturligvis om Israel.

Aktuelle emner

Historiske emner, såvel det gamle som det nuværende Israel.

Kulturelle emner, arkæologi, hverdagsliv, rejsemål, israelsk litteratur

Og vi viser film, video eller lysbilleder fra Israel.

Hvad koster det at være medlem af Nordjyske Venner af Israel?

Nordjyske venner af Israel afholder sine møder i Ansgar Kirke, Vesterbro 1a, 9000 Aalborg. Du kan læse mere om foreningen på vores hjemmeside, nvaisrael.dk, hvor du også har mulighed for at melde dig ind til en pris af

275 kr. årligt pr. husstand
225 kr. årligt pr. husstand for studerende og pensionister.

Hvilke andre aktiviteter har Nordjyske Venner af Israel?

Vi afholder nogle hyggelige sammenkomster:

I december en Hanukkaaften, opkaldt efter den jødiske lysfest, hvor vi hygger os, spiser æbleskiver og spiller pakkespil.

En Uafhængighedsfest omkring Israels Uafhængighedsdag, Jom Ha'atzhamut, som regel i maj, hvor vi spiser israelsk mad.

Hvorfor Nordjyske Venner af Israel?

Foreningen blev oprettet i januar 1976, bl.a. som modvægt mod den berygtede FN-­resolution, der ligestillede den jødiske frihedsbevægelse Zionismen med racisme, og den generelle antiisraelske holdning, der voksede sig stærk efter 1968.

Hvad ellers om Nordjyske Venner af Israel?

Vi samarbejder med andre venskabsforeninger og med kristne og jødiske foreninger i Fælleskomiteen for Israel, hvis formand er forhenværende lektor Jørgen Granum-Jensen.

Vi har fadderskab gennem WIZO, hvorved vi støtter et børnehjem i Israel.

Og vi planter træer i Israel for at hjælpe med at genskabe landet, så det igen kan "flyde med mælk og honning".

 

Vedtægter af 17. maj 2023 for Nordjyske Venner af Israel.

§l: Foreningens navn er Nordjyske Venner af Israel. Foreningen

er tilknyttet Fælleskomiteen for Israel.

§2: Foreningens formål er:

l: At udbrede kendskabet til og dermed fremme forståelsen

for Israel.

2: At virke for Israels ret til at leve i fred og sikkerhed.

3: At befordre samkvemmet mellem Danmark og Israel, navnlig

ved at udvikle og støtte kulturelle og menneskelige forbindelser

mellem de to lande.

§3: Enhver enkeltperson, der tilslutter sig foreningens formål,

og som ikke er medlem af andre organisationer, hvis formål

er i modstrid med foreningens formål, kan optages som medlem.

§4: Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter den 1. juni betales kun halvt

kontingent for indmeldelsesåret.

§5: Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen. Ethvert medlem,

der ikke har betalt kontingent 3 måneder efter påkrav, kan

betragtes som udmeldt. Et medlem, som har modarbejdet foreningens

interesser, kan ekskluderes, såfremt dette besluttes

af mindst 2/3 af bestyrelsen. Denne beslutning kan indankes

for førstkommende generalforsamling.

§6: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og

3-4 medlemmer. Valgperioden er 2 år.

1-2 bestyrelsesposter er på valg hvert år.

Bliver flere end 3 bestyrelsesposter vakante, vælges de første 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og de resterende for 1 år.

Der vælges desuden en suppleant, som indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, hvis en bestyrelsespost bliver vakant. Hvis flere bestyrelsesposter bliver vakante, kan de resterende bestyrelsesposter forblive vakante indtil næste generalforsamling.

§7: Formanden vælges af generalforsamlingen.

§8: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer

og sekretær. Bestyrelsen kan blandt de øvrige medlemmer nedsætte

udvalg med henblik på særlige opgaver.

§9: Bestyrelsesmøder holdes efter indkaldelse ved formanden. Dog

skal der afholdes bestyrelsesmøde, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom overfor formanden.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med stemmeflerhed

blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

§10: Formanden og kassereren tegner hver for sig og i fællesskab foreningen. Kassereren varetager foreningens aktiver og passiver inkl. foreningens kassebeholdning og bankkonto. Kassereren skal sørge for, at foreningen kan råde over sine aktiver og passiver inkl. kassebeholdning og bankkonto, hvis kassereren får forfald.

§11: Generalforsamlingen holdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlem har l stemme.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves en stemmeflerhed

på 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

§12: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

l: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab

4: Fastsættelse af næste års kontingent

5: Valg af formand

6: Valg af mindst 3 medlemmer til bestyrelsen

7: Valg af en suppleant til bestyrelsen

8: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9: Indkomne forslag

10: Eventuelt

Dog udgår pkt. 5 de år, hvor formanden ikke er på valg.

§13: Ekstraordinær generalforsamling holdes efter beslutning af

bestyrelsen eller på forlangende af mindst 15 medlemmer. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§14: Foreningens regnskabsår går fra l. januar til 31. december, og kontingent betales forud for det pågældende år.

§15: Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to, med

mindst 14 dages mellemrum afholdte, generalforsamlinger med

den i § 11 nævnte stemmemajoritet.

§16: I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens formue til fordel for Israel.

§17: Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Aalborg,

onsdag den 18. januar 1978,

med revisioner af:

onsdag den 17. januar 1979,

onsdag den 23. maj 1984,

onsdag den 30. oktober 2013,

onsdag den 23. oktober 2016,

onsdag den 20. maj 2020.

onsdag den 12. maj 2021.

onsdag den 17. maj 2023.

NVAI Aalborg d. 17. maj 2023

Søren Grøn                   Lene Rauff                    Bjørn Hamann

                                    Sekretær

Hanne Fredberg            Per Cæsar Torp

Kasserer                        Formand